หมวดหมู่

ในบทนี้จะเป็นการแนะนำการใช้งาน Page Bulider ในส่วนของ Icon and Text หรือตัวแสดงสัญลักษณ์ และชุดข้อความ

การใช้งาน ICON AND TEXT ใน PAGE BUILDER CK

 

ในการใช้งาน Icon and Text นั้น เพียงแค่ลาก Icon and Text มาไว้ใน Row หรือ Colume ที่เราเตรียมไว้ จากนั้นคลฺ๊กที่ Edit the item ดังรูปที่.1

การใช้งาน ICON AND TEXT ใน PAGE BUILDER CK

รูปที่.1

 

โดยตัว Icon and Text จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักคือ

1.Icon เป็นการเลือกสัญลักษณ์ (สามารถดูการใช้งานจากบทความ Icon ได้ครับ)

2.Title เป็นการกำหนดในส่วนของชื่อหัวข้อของชุด Icon and Text

3.Text edition เป็นการกำหนดรายละเอียดข้อความของชุด Icon and Text

ดังนั้น เราจึงต้องคิดก่อนว่า เราจะทำชุด Icon and Text เกี่ยวกับอะไร ก็ให้ใส่ให้ตรงกัน ดังรูปที่.2

การใช้งาน ICON AND TEXT ใน PAGE BUILDER CK

รูปที่.2

 

ส่วน Block เป็นการกำหนดรายละเอียดของภาพรวมในชุด Icon and Text นี้ อาทิเช่น การกำหนดสีพื้นหลัง เส้นขอบ ระยะห่าง เป็นต้น