หมวดหมู่

ในบทนี้จะเป็นการแนะนำการใช้งาน Page Bulider ในส่วนของ Read more หรือตัวตัดส่วนบทความ

การใช้งาน Read more ใน PAGE BUILDER CK

 

การใช้ Read more ใน Page Builder CK ก็จะไม่ต่างกับการใช้ Read more ในส่วนของ Content เพื่อทำหน้าที่ในการแยกส่วนบทความระหว่างส่วนบทความที่เป็น Intro content และส่วน Full content โดยการใช้งานก็เพียงลาก Read more มาวางในตำแหน่งต่อท้ายด้านนอกของ Row ดังรูปที่.1

การใช้งาน Read more ใน PAGE BUILDER CK

รูปที่.1

 

เท่านี้ก็จะเป็นการแบ่งข้อมูลหลังจากเส้น Read more ก็จะข้อมูล Full Content ที่เราจะสามารถเพิ่มเติมต่อไปได้ ดังรูปที่.2

การใช้งาน Read more ใน PAGE BUILDER CK

รูปที่.2

 

แต่ถ้าในกรณีที่บทความนี้ จะถูกนำไปใช้แบบ Single Article เป็น Menu โดยตรง อาทิเช่น หน้า About us หรือหน้า Contact us ก็ไม่จำเป็นต้องมีเส้น Read more